Skip to main

Sustainable Development Goals

Duurzaamheid is een uitdaging waarvoor iedereen verantwoordelijkheid deelt. YER werkt daarom actief aan vier Sustainable Development Goals die de VN in 2015 opstelde: Quality Education, Climate Action, Decent Work and Economic Growth en Reduced Inequalities

Quality education

Traditionele opleiders voldoen veelal niet aan de vraag vanuit de moderne arbeidsmarkt. YER gelooft dat voortdurend leren brandstof is voor inspirerende carrières. Daarom zetten wij in op een leven lang leren en traineeships.

Een leven lang leren

Met aandacht voor persoon en prestaties, prikkelen wij onze consultants zich tijdens hun YER-carrière te blijven ontwikkelen, volgens het Freedom Within a Frame-principe:

 • Formuleer je eigen ontwikkeldoelen
 • Formuleer hoe je die doelen wilt behalen
 • Kies een door YER aangeboden opleidingstraject, waarin je leert en traint op de manieren die het best bij jou passen
 • Bespreek regelmatig je ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden met iemand die je verantwoordelijk houdt

Traineeships: improving employability

YER ziet talloze mismatches tussen traditioneel onderwijs en de vraag vanuit de hedendaagse arbeidsmarkt. In veel vakgebieden is bijvoorbeeld niet genoeg aanwas. Daar waar wel genoeg aanwas is, zijn starters vaak niet klaar voor het ‘echte werk’.

Wanneer de juiste professionals niet voorhanden zijn, creëert YER ze via traineeships. In deze leer-werktrajecten leren trainees vakgerichte en persoonlijke skills, die kansen op betekenisvolle banen flink vergroten:

 • Trainees werken bij (inter)nationaal bekende opdrachtgevers
 • Er is veel aandacht voor trainees als persoon en hun ontwikkeling
  • Een van onze psychologisch opgeleide en NOBCO-gecertificeerde arbeidscoaches helpt ze met persoonlijke en werkuitdagingen
  • Ze nemen deel aan intervisiesessies met medetrainees
  • Ze volgen soft- en business-skillstrainingen én vakspecifieke opleidingen bij geaccrediteerde partners

Wij werken in onze traineeships samen met partners die een leven lang leren net zo belangrijk vinden als wijzelf. HAN/SEECE en Alliander zijn hier voorbeelden van, zoals het artikel Nieuwe Alliander-technici volgen cursus op de HAN onderstreept.

Climate action

YER onderneemt actie op de klimaatimpact die we als organisatie maken. Via de CO2-prestatieladder sturen we op minder uitstoot. Ook werken veel YER-professionals en -trainees in de energietransitie.

CO2-prestatieladder

YER wil zich per maart 2023 laten certificeren voor CO2-niveau 3. Dat betekent per 2025 22% minder CO2-uitstoot dan in 2021. Wanneer de audit hiervoor is doorlopen, wordt het certificaat op deze pagina gepubliceerd. De CO2-prestatieladder maakt inzichtelijk hoeveel YER uitstoot en monitort de voortgang. Onze totale uitstoot over 2021 was als volgt:

CO2-reductiemaatregelen

Wagenparkbrandstofverbruik is met 74% het grootste deel van onze footprint. Daarom:

 • Werken we met zuinige personenauto’s
 • Faciliteren we thuiswerken
 • Doen we onderzoek naar bezettingsgraad kantoren en efficiëntere huisvesting
 • Laden we elektrische auto’s zo veel mogelijk met groene stroom op eigen locaties

Voor wat betreft personenauto’s verwachten we per 2025 een reductie van 8% op onze totale CO2-uitstoot. Het faciliteren van thuiswerken en het met groene stroom opladen van auto's leveren beide een verwachte reductie van 2% op.

We doen momenteel onderzoek naar extra maatregelen om ons CO2-reductiedoel te behalen. Zodra deze maatregelen bekend zijn, publiceren wij ze op deze pagina.

Jaarlijkse uitstoot-audit

YER wordt elk jaar geaudit door een onafhankelijke certificatie-instelling, die controleert of ons CO2-managementsysteem goed is geïmplementeerd:

 • Zijn onze emissies correct in kaart gebracht?
 • Hoe actief voerden we geplande maatregelen uit?
 • Welke acties ondernamen we om bewustzijn te vergroten?
 • Namen we actief deel aan relevante ontwikkelingen?

Deelname aan evenement

YER neemt deel aan het Nederland CO2 Neutraal-event. We volgen daar lezingen van jonge sprekers en nemen deel aan een workshop, om nog verder geïnspireerd te worden over een duurzame toekomst.

Decent work and economic growth & reduced inequalities

Met onze traineeships creëren we kansen voor jongeren. Hiernaast voelen we ons verantwoordelijk voor het vergroten van arbeidsmarktkansen voor andere groepen, zoals onder meer internationale professionals. Ook dragen we bij aan een inclusievere samenleving, door discriminatie op welke grond dan ook niet te tolereren.

Internationale professionals kansen bieden en begeleiden

YER biedt (niet-Nederlandssprekende) arbeidsmigranten concrete kansen op de arbeidsmarkt. Het team Relocation Services is betrokken bij iedere internationale match en helpt expats via persoonlijk contact met onder meer immigratie, huisvesting en verzekeringen, maar bijvoorbeeld ook scholing voor kinderen.

Internationale professionals worden op persoonlijke wijze welkom geheten in Nederland, en onze begeleiding stopt niet zodra de migrant in dienst is. YER biedt allereerst support in de cultuurshock die een migrant kan doormaken en vervolgens op praktischer vlakken. Zaken als een koophuis en bijvoorbeeld taaltrainingen komen immers later, maar dragen positief bij aan de werk- en levenslust van onze internationale professionals.

Expat Onur komt uit Turkije en werkt sinds augustus 2022 via YER bij ASML. Hij is vol lof over het team Relocation Services:

Toen wij in Nederland aankwamen, gaf het warme onthaal veel vertrouwen. Ik heb vrienden die niet via YER naar Nederland zijn gekomen, en hun ervaring was totaal anders. Zij wisten vaak niet wat er op ze af zou komen of hoe ze dingen moesten regelen, en wij waren steeds heel goed voorbereid. Dus dat is echt een compliment aan YER.

Lees het complete interview met Onur in ons Jaarverslag 2022.

Zerotolerance voor discriminatie

Om inclusie en diversiteit te waarborgen hanteert YER zerotolerance voor discriminatie op basis van leeftijd, huidskleur, handicap, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit, etnische afkomst, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid of andere voor werk irrelevante kwalificaties. Elke medewerker is hier via de personeelsgids van op de hoogte. We moedigen het melden van misstanden op de werkvloer aan. Twee vertrouwenspersonen zijn hiervoor te allen tijde beschikbaar en faciliteren zo een veilige werkplek.

YER heeft meer ambities binnen dit belangrijke thema. Daarom stellen we in 2023 beleid op om inclusie en diversiteit in de interne organisatie verder te verbeteren en borgen.