Skip to main

Opleiding tot Jeugdconsulent

De sociale zekerheid in Nederland is voortdurend in beweging met als gevolg dat de jeugdwet ook onderhevig is aan verandering. Wijzigingen in de wet, wijzigingen in gemeentelijk beleid en veranderende samenwerkingsafspraken zorgen voor een dynamisch werkveld. Het uitvoeren van de jeugdwet is voor gemeenten een grote uitdaging gebleken. Mede een uitdaging omdat het vaak om complexe vraagstukken gaat bij kwetsbare burgers. Er is een grote behoefte aan gekwalificeerde en deskundige mensen op de werkvloer. YER heeft zowel voor opdrachtgevers als voor werknemers een kwalitatief hoogstaand aanbod.

Vanwege de praktische insteek van de opleiding ondersteund met praktijkvoorbeelden, zijn de consulenten na afronding van de opleiding direct inzetbaar in de praktijk.
De consulent is in staat om huisbezoeken af te leggen en keukentafelgesprekken met jeugdigen en ouders, die ondersteuning vragen, te voeren. Op grond van deze gesprekken kan de consulent een ondersteuningsplan opstellen en/of rapportages en beschikkingen maken. Naast alle informatie op het gebied van de jeugdhulpverlening krijg je ook de basiskennis van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet.

Informatie over de training

Dit modulaire programma is in delen af te nemen: neem contact op voor maatwerk.

Uit welke onderdelen bestaat de opleiding consulent Jeugdconsulent?

1. Het nederlandse rechtsstelsel en de gemeente

In deze module worden de hoofdlijnen van het Nederlandse rechtsstelsel met betrekking tot het Sociaal Domein behandeld. Er wordt ingegaan op de Algemene wet bestuursrecht die de basis vormt voor al het bestuurlijk handelen. De focus ligt op de rol van de gemeentelijke afdelingen Jeugdhulp/Welzijn en/of (sociale) wijkteams waarbij het takenpakket van de Jeugdconsulent het uitgangspunt is.

2. De jeugdwet 2015

In deze module worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:

 • Het wettelijk kader van de Jeugdwet en het gemeentelijk beleid
 • De jeugdhulpplicht
 • De wettelijke eisen aan jeugdhulpverlening
 • Het kwaliteitskader jeugd
 • De resultaatverplichting
 • De gemeentelijke verantwoordelijkheden
 • Soorten voorzieningen
 • De rechtspositie van jeugdigen en hun ouders
 • Vrijwillige hulpverlening versus het gedwongen karakter
3. Gemeentelijk jeugdhulpbeleid

De Jeugdwet geeft gemeenten veel beleidsvrijheid. Daardoor zijn er tussen gemeenten verschillen in de aanpak en organisatie van jeugdhulp. Deze module besteedt aandacht aan onder andere:

 • Toegang tot jeugdhulp
 • Sociale wijkteams, jeugdteams en klant contact centrum (KCC)
 • De opbouw van het jeugdstelsel en het functioneel model Jeugd
 • Samenwerking met onderwijs en wijkpartners
 • De jeugdbescherming en jeugdreclassering
 • De regionale en landelijke jeugdhulp voorzieningen
4. Jeugd- en opvoedproblemen

De jeugdconsulent komt met specifieke jeugd- en opvoedproblemen in aanraking. Om welke problemen kan dat gaan? Wat kan de jeugdconsulent doen?

Deze module besteedt aandacht aan:

 • Vrijwillige hulpverlening versus het gedwongen karakter
 • Casemanagement, opvoedondersteuning en hulpverlening
 • De kwaliteits- en registratie eisen voor jeugdhulp
 • Veiligheid en het gebruik van meldcodes
 • Probleemjongeren

In de modules Afbakening en Integraal Werken worden ook de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Participatiewet behandeld. De volgende onderdelen komen aan bod;

5. Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo)
 • Wet- en regelgeving Verordening/Beleidsregels/Besluit
 • Uitleg omtrent alle oude en nieuwe Wmo-voorzieningen aan de hand van praktijkvoorbeelden
 • Verstrekkingsvormen (waaronder het Persoonsgebonden budget)
 • Eigen bijdrage CAK
 • Trekkingsrecht Sociale Verzekeringsbank
 • Proces van melding, onderzoek tot aanvraag en beschikking
 • Besluitvorming (afwijzing, intrekking, herziening, toekenning en terugvordering)
 • Actuele jurisprudentie
6. Participatiewet

Participatie in de samenleving is een belangrijk onderdeel van het welzijn van het gezin. De Participatiewet geeft mogelijkheden en ondersteuning op verschillende terreinen. In deze module wordt aandacht besteed aan de Participatiewet in relatie tot de jeugdhulpverlening. Aan de orde komen onder andere:

 • De bijstandssystematiek
 • De verschillende re-integratievoorzieningen
 • Andere financiële ondersteuning zoals bijzondere bijstand en minimaregelingen
 • Schuldhulpverlening
7. Eigen kracht, voorliggende voorzieningen en afbakening andere wetten

In deze module komt de eigen kracht aan bod en de meest relevante voorliggende voorzieningen.

Deze module geeft ook inzicht in de afbakening tussen de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Zorgverzekeringswet en de Jeugdwet. De Algemene wet bijzondere ziektekosten is namelijk in vorenstaande onderdelen overgegaan. Al deze veranderingen hebben tot doel om de zorg in Nederland duurzaam te verbeteren en betaalbaar te houden. Hierdoor krijgen kwetsbare mensen in de toekomst ook de passende zorg die zij nodig hebben.

8. Communicatievaardigheden

De Jeugdconsulent voert veel gesprekken met jeugdigen, ouders en betrokken hulpverleners. Een consulent leidt evaluaties en moet de juiste vragen kunnen stellen. In deze gesprekken staan zowel vraagverheldering als het versterken van de eigen kracht centraal. In de module communicatievaardigheden komt het hele proces van voorbereiding en gespreksvoering aan bod.

9. Huiswerk en eindtoets

Gedurende de opleiding worden huiswerkopdrachten gemaakt, die met de docent worden besproken. Daarbij worden de deelnemers individueel begeleid. Het theoretische gedeelte wordt afgesloten met een eindtoets. Het praktijkgedeelte met een eindpresentatie.

Duur

De opleiding bestaat uit een basismodule en terugkomdagen. De basismodule is een theoretisch gedeelte van 10 dagen, inclusief introductiedag en theoretische eindtoets, gedurende twee weken. De terugkomdagen vinden plaats na de basismodule.

Planning open inschrijving

Tweemaal per jaar.

Trainingsmateriaal

Het materiaal voor de opleiding wordt digitaal aangeleverd. 

Bewijs van deelname

Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.

Kosten

Deze opleiding op locatie inclusief lunch en lesmateriaal kost € 3.500,- (excl. Btw).

Het modulaire programma is in delen af te nemen: neem contact met ons op als maatwerk nodig is.

Geïnteresseerd in deze opleiding? Meld je direct aan Aanmelden